Εγγραφή στο Διεθνές Συνέδριο Ροδακίνου / International Peach Congress Registration

Επιθυμείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, για τη συγκεκριμένη έκθεση, στις διευθύνσεις που δηλώσατε; Would you like to receive emails or regular mail, for the specific exhibition, to the above-mentioned addresses?